អ្នកកែសម្រួល JPEG

កែសម្រួលឯកសារ JPEG, PNG, JPG របស់អ្នក។


វិធីកែឯកសារ JPEG

  1. ចុចប៊ូតុងផ្ទុកដើម្បីផ្ទុកឯកសាររូបភាពរបស់អ្នក

  2. ប្រើប៊ូតុងឧបករណ៍ដើម្បីអនុវត្តតម្រងផ្សេងៗគ្នាលើរូបភាពរបស់អ្នក

  3. អ្នកអាចមិនធ្វើវិញនូវការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយចុចប៊ូតុងមិនធ្វើវិញ។

  4. ចុចប៊ូតុងទាញយកដើម្បីទាញយកឯកសាររូបភាពរបស់អ្នក។


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.0/5 - 12 ការបោះឆ្នោត


80,945 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!