එය මෙතැනට දමන්න

JPEG සම්පීඩනය කරන්න

%


JPEG ගොනුවක් මාර්ගගතව සම්පීඩනය කරන්නේ කෙසේද

  1. JPEG ගොනුවක් මාර්ගගතව සම්පීඩනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ඔබගේ JPEG ගොනුව ස්වයංක්‍රීයව සම්පීඩනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට JPEG සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 2 ඡන්ද


28,495 2020 සිට පරිවර්තනය!